Pedi-Lise, gevestigd aan Jan Pieterszoon Coenlaan 1, 4562 AJ Hulst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pedi-lise.nl

eig. Ilse Gerreman-Taalman

Jan Pieterszoon Coenlaan 1

4562 AJ Hulst

Tel: +31 6 53285619

Email: Info@pedi-lise.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pedi-Lise verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pedi-Lise verwerkt uw medische gegevens die belangrijk zijn voor het uitvoeren van de voetverzorging.  Mogelijke hartpathologie, vaatpathologie, het gebruik van bloedverdunners, aandoeningen zoals diabetes, reuma, neuropathie, behandeling met cytostatica (chemotherapie), huidaandoeningen, allergie, overdraagbare aandoeningen, … kunnen van het grootste belang zijn en vragen een aangepaste voetverzorging

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pedi-Lise verwerkt jouw persoonsgegevens om  behandelingen uit te kunnen voeren in onze praktijk.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Pedi-Lise neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pedi-Lise) tussen zit. Pedi-Lise gebruikt de PodoFile voor het verwerken van de gegevens en het uitvoeren van administratieve handelingen. Dit programma is speciaal ontwikkeld voor Pedicure en schoonheidssalons. Het programma staat op een lokale computer en is niet op een extern netwerk of cloud oplossing opgeslagen. De gegevens zijn versleuteld opgeslagen en kunnen alleen via het programma met een speciaal wachtwoord worden opgeroepen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pedi-Lise bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de all (categorieën) van persoonsgegevens:

De bewaartermijn is tot einde behandeltijd of tot de klant vraag om verwijdering van de gegevens. Als de klant geen klant meer is zijn de gegevens niet meer nodig.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Pedi-Lise verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pedi-Lise gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pedi-Lise en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@pedi-lise.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Pedi-Lise wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pedi-Lise neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@pedi-lise.nl